സഹസ്ര കലശം

Posted by On 06/09/2016
സഹസ്ര കലശം

കലശങ്ങള്‍ പൂജക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു